Elevledda utvecklingssamtal

Posted on

Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer. Vi var då också ganska mycket nybörjare på att skriva omdömena i Infomentor och föräldrarna kom definitivt inte in och kunde läsa så vi skrev ut de skriftliga omdömena och klistrade in det under varje ämne.

Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vi har reviderat dem inför varje termin efter hur de fungerat. Arbetssättet runt samtalen har förändrats lite under de senaste åren då vi valt att ha samtalen i början av varje termin. För oss har det varit viktigt att ha det i början av terminen så vi fått med elevernas mål i vår planering.

Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. I höstas hade vi dem i början av ht som vanligt då inga beslut var tagna. Vi börjar även denna vårtermin med att ha samtal som vi gjort tidigare då vi tycker att det ger så mycket.

Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Denna checklista är till som stöd när vi sedan har samtalet. Frågorna handlar både om hur de trivs och om jobbet i skolan. Det kan vara frågor som vad är du bra på, vad behöver du träna mer på och vad har du lärt dig sedan förra samtalet. Innan samtalet får eleverna också fundera ut vad de vill ha för utvecklingsmål. 

Eftersom jag har haft åldersblandade klasser har det gått väldigt bra även om vissa elever inte kunnat läsa och skriva själva. Första gången på höstterminen i åk 1 har jag skrivit åt de elever som inte kunnat själv. På våren har ofta åk 3 fått hjälpa till. De har då också kunna ställa bra frågor till de yngre eleverna eftersom de tränat upp sig under fem terminer som de redan haft denna typ av samtal. 

Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Jag kan då ställa olika frågor och diskutera utifrån det eleven skrivit. Vi tittar vad det står i Lgr 11 att eleverna ska lära sig utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskraven och kollar av med det de tänkt ha som sina utvecklingsmål. Detta har de också kunnat göra själva genom att titta på kunskapsväggen. Efter att jag började arbeta med The Big 5 under förra läsåret så hade eleverna för första gången förra våren med att de skulle ha minst en TB5 förmåga med som utvecklingsmål. Vi kan också titta på de pedagogiska planeringarna som de har i sin Målbok och se om det är något speciellt som vi tillsammans behöver jobba mer med. Detta är mycket värdefull tid med eleverna och värd varenda minut. 

Målboken är en mapp/pärm där eleverna samlar alla sina pedagogiska planeringar. Till de flesta planeringar har jag matriser. Där markerar eleverna vad de tycker att de kan efter avslutat område. När de har fyllt i är det min tur som lärare att markera hur jag tycker. Efter det tar vi en gemensam diskussion speciellt om de bedömningar vi har haft olika åsikter om. Detta börjar jag med direkt när eleverna börjar i åk 1. I målboken har också eleverna sina utvecklingsmål. De samlar också sina förmågetrappor som vi har som veckans förmåga.

Hemma förbereder sig eleven och föräldrarna genom att läsa igenom alla omdömen som ligger på Infomentor. Eftersom samtalet ligger i början av terminen blir det de omdömen som är skrivna i slutet på terminen innan som ligger som grund.

Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest. Föräldrarna och jag som lärare ställer frågor om det är saker som vi undrar mer om. Eleven följer checklistan så att det blir som en dagordning. Jag är sekreterare under samtalet och skriver IUP:n direkt på datorn i Infomentor. Detta har varit bra tycker jag för då blir det mer eleven och föräldrarna som får vara i centrum, och jag kommer lite på sidan av. En av de första punkterna på checklistan är att utvärdera förra IUP:n. Vi tittar då igenom och utvärderar och ser om det är något vi behöver ta med på den nya IUP:n. Eleverna har också fått förbereda sig med att plocka fram det de vill visa.

Vi har valt att ha samtal med en elev i taget. Vi har funderat mycket under åren hur vi ska göra med detta. Att ha ett samtal i taget eller flera samtidigt, men har nog hela tiden kommit fram till att det passar oss bäst att ha ett i taget. 

Under terminens gång jobbar vi sedan med målen som eleverna har i sin IUP på olika sätt. Dels så kommer de med i de vanliga planeringarna jag gör men vi har också haft en ”målbokstimme” varje vecka. Då har eleverna möjlighet att välja utifrån sina uppsatta mål och jobba med det. I bland blir det samma mål flera veckor i sträck och vissa tillfällen kan det blir flera mål vid samma tillfälle. Det är viktigt att ha dialog med eleverna under hela terminen om deras lärande och utveckling. För att synliggöra vad de gör på dessa lektioner får de utvärdera dem i form av att skriva vad de har tränat på för mål och hur de har tränat.

Delar några olika checklistor så att ni ser hur jag har gjort. De är väldigt snarlika och är bara några saker som varierar. Klicka på bilderna för att få upp dem i pdf.

1

Untitled 2

Untitled 3